Thông báo về việc bảo trì nâng cấp hệ thống phục vụ khách hàng của Bingbon