Thông báo về việc Bingbon ra mắt cặp giao dịch ETH/USDT trong hợp đồng tương lai