Thông báo về việc Bingbon ra mắt cặp giao dịch Bạc/USD trong hợp đồng tương lai