Thông báo hủy niêm yết cặp PHA/USDT cho hợp đồng tiêu chuẩn