Thông báo điều chỉnh thông số hạn mức thang đòn bẩy cho HĐ tiêu chuẩn